Sīkdatnes palīdz mums nodrošināt mūsu pakalpojumus. Izmantojot tos, Jūs piekrītat mūsu sīkdatņu lietošanas noteikumiem. Vairāk

Biežāk uzdotie jautājumi par priekšapmaksas autostāvvietām

Pilnu aprakstu ar atsaucēm atradīsiet šeit.

1. Kas regulē maksas autostāvvietu pakalpojumus sniegšanu?
Autostāvvietas teritorija ir privātīpašums, tās īpašniekam ir tiesības rīkoties ar savu īpašumu pēc saviem ieskatiem un brīvi izvēlēties, kādiem mērķiem tas izmantojams. Atšķirībā no pašvaldību autostāvvietām, kuru darbību regulē pašvaldību saistošie noteikumi, privātajās maksas autostāvvietās autovadītāji novieto automašīnas uz līguma pamata. Līguma noteikumi jeb Autostāvvietu lietošanas noteikumi ir izvietoti katrā autostāvvietā redzamā vietā, kā arī pieejami EuroPark mājaslapā, sadaļā Palīdzība. Privāto maksas autostāvvietu nozarē autostāvvietu lietošanu regulē Civillikums, kā arī komercdarbību, ceļu satiksmi un patērētāju tiesību aizsardzību regulējošās tiesību normas. Lai autovadītājiem nerastos ne mazākās šaubas, ka automašīnas novietošana privātajā maksas autostāvvietā ir maksas pakalpojums, visās EuroPark autostāvvietās pirms iebrauktuves ir uzstādītas ceļa zīmes “Maksas autostāvvieta”.

2. Kā tiek noslēgts līgums ar EuroPark par autostāvvietas lietošanu (nekādu līgumu ar EuroPark neesmu parakstījis)?
Līgums par Autostāvvietas lietošanu tiek noslēgts, iebraucot Autostāvvietā un novietojot transportlīdzekli stāvēšanai.
Ar Autostāvvietas lietošanas noteikumiem (turpmāk – Noteikumi) EuroPark ikvienam autovadītājam piedāvā noslēgt līgumu par automašīnas novietošanu stāvvietā par noteiktu samaksu. Ja autovadītājs piekrīt EuroPark piedāvājumam (Noteikumiem) un novieto automašīnu EuroPark stāvvietā, līgums ir noslēgts. Ar šo brīdi EuroPark nodrošina autovadītājam tiesības automašīnu novietot stāvvietā, savukārt autovadītājam ir pienākums ievērot Noteikumus un veikt samaksu par automašīnas turēšanu autostāvvietā. Noslēgtā līguma saturu veido attiecīgās autostāvvietas Noteikumi. Šādu līgumu noslēgšanas kārtību, kad līgums tiek noslēgts starp klāt neesošām personām, vienai līguma pusei ar savām darbībām (novietojot automašīnu stāvēšanai) dodot piekrišanu otras līguma puses piedāvājumam noslēgt līgumu (Noteikumiem), nosaka Civillikums un to par pareizu vairākkārt ir atzinusi arī tiesa.

3. Kur varu iepazīties ar EuroPark autostāvvietu lietošanas noteikumiem?
Katrā EuroPark autostāvvietā Autostāvvietas lietošanas noteikumi ir novietoti redzamā, viegli pieejamā vietā,  pie iebraukšanas autostāvvietā un pie kases automātiem. Tāpat ar katras autostāvvietas noteikumiem ir iespējams iepazīties EuroPar mājaslapā, sadaļā Palīdzība.

4. Cik man jāmaksā par autostāvvietas lietošanu un kā varu samaksāt?
Novietojot automašīnu EuroPark atklātā tipa autostāvvietā, automašīnas vadītājam ir pienākums veikt pakalpojuma priekšapmaksu par visu iecerēto autostāvvietas izmantošanas laiku atbilstoši cenai (tarifam), kas norādīts uz autostāvvietā esošajām funkcionālajām zīmēm vai uz kases automātiem. Atkarībā no autostāvvietas, priekšapmaksu var veikt, iegādājoties biļeti kases automātā vai izmantojot Mobilly norēķinu sistēmu. Priekšapmaksas apmērs ir atkarīgs no tarifa lieluma un paredzamā autostāvvietas lietošanas laika. Autostāvvietas lietošanas laiku nosaka pats automašīnas vadītājs.

5. Cik ilgi varu turēt automašīnu autostāvvietā?
Automašīna autostāvvietā drīkst atrasties tikai apmaksāto laiku. Iegādājoties biļeti kases automātā, apmaksātais laiks ir norādīts uz kases automāta izsniegtās biļetes. Savukārt autostāvvietas apmaksu veicot Mobilly sistēmā, automašīna autostāvvietā drīkst atrasties līdz brīdim, kad tiek apturēta apmaksa. Pēc apmaksātā laika (vai Mobilly norēķinu sistēmā apturot apmaksu par autostāvvietu) automašīnas vadītājam ir pienākums izbraukt no autostāvvietas vai arī samaksāt par turpmāko autostāvvietas izmantošanas laiku, kases automātā iegādājoties jaunu biļeti, vai atsākot apmaksas veikšanu Mobilly norēķinu sistēmā. Autostāvvietās, kurās ir elektroniskās reģistrācijas sistēmas, automašīnu autostāvvietā var turēt līdz reģistrācijas laika beigām.

6. Par ko man jāmaksā soda nauda?/Vai EuroPark ir tiesības uzlikt sodu?
EuroPark autostāvvietās autovadītāji novieto automašīnas uz līguma pamata (skat. 2.jautājumu) un viņiem ir pienākums pildīt līgumu, t.i., ievērot Autostāvvietas lietošanas noteikumus. Lai nodrošinātu, ka autostāvvietas lietotāji samaksā par autostāvvietas pakalpojumiem, kā arī automašīnas novieto stāvēšanai paredzētajās vietās, netraucējot citu automašīnu novietošanu vai kustību, EuroPark par Autostāvvietas lietošanas noteikumu pārkāpšanu ir tiesības piemērot līgumsodu  jeb izrakstīt soda kvīti (kā tas formulēts noteikumos). Līgumsoda apmērs un piemērošanas kārtība ir noteikta Autostāvvietas lietošanas noteikumos.
EuroPark kontroles dienesta darbinieki autostāvvietās veic regulāras pārbaudes. Kontroles dienesta darbinieks ir tiesīgs izrakstīt soda kvīti, ja konstatē noteikumu pārkāpumu, piemēram:
- automašīna autostāvvietā ir novietota, neievērojot horizontālos ceļa apzīmējums (piemēram, daļēji aizņemot divām automašīnām paredzētas vietas, šādā veidā liedzot citas automašīnas novietošanu stāvvietā);
- kases automāta izsniegtā biļete vai laika norāde nav novietota uz automašīnas paneļa aiz priekšējā vējstikla;
- biļete nav derīga - beidzies apmaksātais autostāvvietas lietošanas laiks;
- par autostāvvietu nav veikta samaksa.

7. Vai EuroPark uzliktais sods ir administratīvais sods?
Nē, EuroPark, izsniedzot soda kvīti, piemēro līgumsodu par līguma noteikumu nepildīšanu (skat. 6.jautājumu). “Soda kvīts” ir EuroPark piemērotā līgumsoda paziņojuma forma, kam nav nekādas saistības ar administratīvo naudas sodu Administratīvo pārkāpumu kodeksa izpratnē.  

8. Cik ilgā laikā jāapmaksā soda kvīts un kur man jāmaksā?
Soda kvīts apmaksa veicama 14 dienu laikā pēc tās izrakstīšanas. Apmaksu par izrakstīto soda kvīti iespējams veikt bankā vai ar pārskaitījumu (veicot apmaksu Swedbank internetbankā, soda kvīts apmaksai jāizvēlas definēto maksājumu) SIA "EuroPark Latvia" - reģ.Nr.LV40003553023, konta Nr.LV29HABA0551036695080  - informācijā saņēmējam norādot soda kvīts numuru.

9. Kas notiks, ja nesamaksāšu soda naudu?
Ja soda kvīts netiks apmaksāta 14 dienu laikā no tā izrakstīšanas dienas, EuroPark ir tiesības vērsties pie reģistrētā transportlīdzekļa īpašnieka (turētāja) (skat. 11.jautājumu), lai panāktu soda naudas samaksu. Ja parāds netiek samaksāts, EuroPark uzsāk parāda piedziņas procesu - nodod to parāda piedziņas pakalpojuma sniedzējam un/vai ceļ prasību tiesā. Šādā gadījumā konkrētā transportlīdzekļa īpašnieks (turētājs) var tikt iekļauts parādnieku reģistrā, kā arī papildus soda naudai būs jāsamaksā piedziņas izdevumi, kā arī tiesas izdevumi un likumiskie procenti, ja strīds tiks izšķirts tiesā.

10. Esmu saņēmis pa pastu paziņojumu par nesamaksātu soda naudu, kā EuroPark uzzināja manu adresi un vai tas ir likumīgi?
Kā to atzinusi tiesa, gadījumos, kad transportlīdzeklis autostāvvietā ir novietots, pārkāpjot Autostāvvietas lietošanas noteikumus, reģistrētā transportlīdzekļa īpašnieka (turētāja) noskaidrošana (datu apstrāde) ir pieļaujama un tiesiski pamatota. Ja EuroPark konstatē, ka kvīts par soda naudu nav apmaksāta, lai aizstāvētu savas tiesiskās intereses EuroPark ir tiesības noskaidrot konkrētā transportlīdzekļa īpašnieku (turētāju). Šādas EuroPark tiesības (apstrādāt datus) izriet no līgumsaistībām, proti, ir paredzētas Autostāvvietu lietošanas noteikumos, un to pieļauj Fizisko personu datu aizsardzības likums. Datus par transportlīdzekļa īpašnieku (turētāju) EuroPark iegūst no CSDD uzturētā Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistra, juridiskās palīdzības, ko sniedz zvērināts advokāts, ietvaros.

11. Kas notiks, ja manu automašīnu lietos cita persona, bet sodu nesamaksās?
Līgumu par autostāvvietas lietošanu slēdz transportlīdzekļa vadītājs, kurš arī ir atbildīgs par līguma izpildi. Tā kā līgums tiek slēgts attālināti, EuroPark rīcībā nav informācijas, kurš ir bijis konkrētā transportlīdzekļa vadītājs. Tādēļ, ja soda naudas kvīts netiek apmaksāta, EuroPark vēršas pie reģistrētā transportlīdzekļa īpašnieka (turētāja), kura atbildība izriet no Ceļu satiksmes likuma. Protams, ne vienmēr transportlīdzekļa vadītājs arī ir tā reģistrētais īpašnieks, tomēr bez īpašnieka ziņas transportlīdzeklis, kas turklāt ir paaugstinātas bīstamības avots, tiesiski nevar nonākt citas personas lietošanā. Ja transportlīdzekļa īpašnieks apgalvo, ka konkrētā laikā nav lietojis transportlīdzekli pats, viņam jāpierāda fakts, ka viņš savu transportlīdzekli uz tiesiska pamata bija nodevis lietošanā citai personai. Gadījumos, kad nav zināms, kurš tieši lietojis transportlīdzekli, pienākums samaksāt līgumsodu ir transportlīdzekļa īpašniekam, un to vairākkārt atzinusi arī tiesa.
Tādēļ, ja esat saņēmis brīdinājumu par soda naudas kvīts apmaksu, bet kvīts izrakstīšanas brīdī automašīnu bijāt nodevis lietošanā citai personai un spējat to pierādīt, lūdzam ar mums sazināties (skat. 12.jautājumu).

12. Kur man sūtīt pretenziju/iesniegumu, ja nepiekrītu soda kvīts izrakstīšanai?
Pretenzijas/iesniegumi iesniedzami izmantojot elektronisko pretenzijas formu EuroPark mājaslapā, sadaļā Palīdzība, vai nosūtāmi pa pastu uz adresi: SIA "EuroPark Latvia", Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 8, Rīga, LV – 1050, Latvija.

13. Kāpēc soda apmērs ir 25 EUR?
Lai sekmētu, ka autostāvvietu lietotāji ievēro Autostāvvietu lietošanas noteikumus – EuroPark ir tiesības piemērot līgumsodu par noteikumu pārkāpumiem (skat. 6.jautājumu). Līgumsodu piemērošana un administrēšana rada EuroPark papildus izdevumus, ko veido pārkāpuma konstatēšanas izmaksas un ar parādu atgūšanu saistītie izdevumi, kas arī nosaka līgumsoda apmēru - 25 EUR. Turklāt EuroPark piemēroto līgumsodu ir izvērtējis arī Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC 2011.gada 17.jūnija vēstule Nr. 21-04/3711-M-139), atzīstot, ka līgumsoda apmērs (tolaik 18 LVL) ir proporcionāls un tā piemērošana nav uzskatāma par netaisnīgu līguma noteikumu Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē. Saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto valūtu apmaiņas kursu (1 EUR = 0,702804 LVL) 18 lati atbilst 25,61 euro.

14. Cik ilgā laikā no iebraukšanas brīža ir jāsamaksā par autostāvvietas lietošanu vai jāizņem bezmaksas biļete?
Priekšapmaksas autostāvvietās pakalpojuma apmaksa jāveic pirms tā saņemšanas, tomēr, ņemot vērā, ka automašīnas novietošana un samaksas veikšana prasa zināmu laiku, kontroles dienesta darbinieks soda kvīti izraksta ne ātrāk kā pēc 5 minūtēm no pārkāpuma konstatēšanas brīža. Proti, automašīnu vadītājiem tiek dots laiks biļetes iegādei un tās novietošanai uz automašīnas paneļa aiz priekšējā stikla. EuroPark kontroles dienesta darbinieki, kas nodrošina Autostāvvietu lietošanas noteikumu kontroli, rīkojas saskaņā ar stingri noteiktu kārtību – instrukciju.

 

EUROPARK LATVIA
Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 8, Rīga, LV-1050, Latvija